Notariusz Wojciech Królikowski

Kancelaria Notarialna w Dębicy

 • slide-01

Wymagane Dokumenty

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

We wszelkich czynnościach, w których wymagany jest odpis księgi wieczystej wystarczy podać jej numer, co pozwoli nam na bezpłatne wydrukowanie dla Państwa jej elektronicznego odpisu.

Poza wymienionymi niżej dokumentami może się okazać, że konieczne będzie dostarczenie innych, o których dowiecie się Państwo podczas wizyty w naszej Kancelarii.

Podstawowe dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI, ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI
  • odpis zwykły z księgi wieczystej, (wystarczy numer)
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy, (z odpowiedniego Urzędu Gminy lub Miasta)
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej (ze Starostwa Powiatowego)
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
  • umowa kredytowa (w przypadku gdy nabycie z kredytu)
  • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży), wartość przedmiotów zamiany
  • dane osobowe stron
 2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej, (wystarczy numer)
  • wypis z rejestru gruntów na działkę pod blokiem, wypis z kartoteki budynków i rejestru lokali (ze Starostwa Powiatowego)
  • umowa kredytowa (w przypadku gdy nabycie z kredytu)
  • wartość rynkowa lokalu,
  • dane osobowe stron
 3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona, (wystarczy numer)
  • umowa kredytowa (w przypadku gdy nabycie z kredytu)
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych ze spółdzielni (w zależności od żądania stron)
  • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
  • dane osobowe stron
 4. TESTAMENT:
  • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
 5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
  • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
  • opis nieruchomości, najlepiej znać numer księgi wieczystej.
 6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
  • akt zgonu spadkodawcy,
  • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
  • nr PESEL zmarłego
  • dane osobowe stron
 7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania).
 8. UMOWA DZIAŁU SPADKU LUB ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej, (wystarczy numer)
  • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej (ze Starostwa Powiatowego)
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
  • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży), wartość przedmiotów zamiany
  • dane osobowe stron
 9. UMOWA/AKT USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej, (wystarczy numer, dotyczy działek obciążonych służebnością oraz uprawnionych do przejazdu)
  • wyrys z mapy ewidencji gruntów z naniesionym szlakiem służebności gruntowej (od geodety)
  • wypisy z rejestru gruntów – dotyczy działek obciążonych służebnością oraz uprawnionych do przejazdu (ze Starostwa Powiatowego)
  • dane osobowe stron

Szybki Kontakt

Wojciech Królikowski
ul. Spółdzielcza 3
39-200 Dębica
Tel./fax 14 6708032

Godziny Otwarcia

Pn. 830 - 1600

Wt. 830 - 1600

Śr. 830 - 1700

Czw.830 - 1600

Pt.830 - 1600

Istnieje możliwość dokonania czynności w godzinach innych niż podane oraz poza kancelarią