Notariusz Wojciech Królikowski

Kancelaria Notarialna w Dębicy

 • slide-01

Zakres Usług

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. Sporządza akty notarialne:
  • np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, dożywocia
  • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy),
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków,
  • umowy przedwstępne,
  • ustanowienia służebności gruntowych lub osobistych,
  • testamenty,
  • pełnomocnictwa,
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. Sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 4. Doręcza oświadczenia,
 5. Spisuje protokoły:
  • walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, (które mogą być dokonywane w siedzibie spółki lub organizacji po wcześniejszym ustaleniu),
  • dziedziczenia,
  • w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej,
 6. Sporządza protesty weksli i czeków,
 7. Przyjmuje na przechowanie, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 9. Sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz Wojciech Królikowski udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności kserokopii z okazanymi dokumentami, własnoręczności podpisów, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz wypisów, aktów notarialnych dokonuje na bieżąco.

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są w siedzibie naszej Kancelarii Notarialnej w Dębicy, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, zaś w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach, miejscach (poza siedzibą Kancelarii) oraz w dni wolne od pracy.

Szybki Kontakt

Wojciech Królikowski
ul. Spółdzielcza 3
39-200 Dębica
Tel./fax 14 6708032

Godziny Otwarcia

Pn. 830 - 1600

Wt. 830 - 1600

Śr. 830 - 1700

Czw.830 - 1600

Pt.830 - 1600

Istnieje możliwość dokonania czynności w godzinach innych niż podane oraz poza kancelarią